Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Region
[Przetarg ograniczony] na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wietlin
Urząd Gminy Laszki

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców sołectwa Wietlin, organizacji, stowarzyszeń i instytucji mających siedzibę na terenie miejscowości Wietlin na dzierżawę niżej wymienionej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wietlin, stanowiącej mienie wiejskie wsi Wietlin, na okres 25 lat z przeznaczeniem pod budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 200 kW:

Lp.  Obręb,
Gmina

Nr
działek

Pow.
działek
w ha

Nr KW

Cena wywoławcza
rocznego czynszu
dzierżawnego (netto)

Wysokość
wadium

Termin
przetargu
1.   Wietlin Wieś,
gm. Laszki

część
działki
52/7

1.00  89106  500,00 zł  500,00 zł  10.05.2016 r.
godz. 1300

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój nr 16.

Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 5 maja 2016 r. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Laszkach lub przelewem na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O/Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).

Pełne informacje dotyczące nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Laszkach lub tel. (16) 6285046 wew. 116.