Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o II przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Sobótki i Krótkiej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych u zbiegu ul. Sobótki i ul. Krótkiej w Przemyślu, oznaczonych jako:


1) Działka nr 325/1 o powierzchni 0,1541 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą PR1P/00019658/3.
Cena wywoławcza 70 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
2) Działka nr 325/3 o powierzchni 0,1671 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą PR1P/00019658/3.
Cena wywoławcza 80 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

Nieruchomości są niezabudowane, porośnięte trawami i kilkoma drzewami, posiadają równe powierzchnie i regularne kształty. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się budynek oświatowy, zabudowa mieszkaniowa, zabudowania gospodarcze i tereny użytkowane rolniczo. Dostęp do drogi publicznej – ulicy Sobótki, odbywać się będzie zjazdami w drogę wewnętrzną – ulicę Krótką, przez działkę nr 325/2 w obrębie 211, przeznaczoną na poszerzenie tej ulicy. Na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek nr 325/1 i 325/3 w obrębie 211 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na działce nr 325/2 w obrębie 211. Przez nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, a przez działkę nr 325/3 również sieć gazowa. Cała działka nr 325 w obrębie 211 m. Przemyśla objęta została ustaleniami decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o ustaleniu warunków zabudowy.

Drugie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 11 maja 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinach:
1) działka nr 325/1 – 10.30;
2) działka nr 325/3 – 11.00.

Warunkiem udziału w każdym z drugich przetargów jest wniesienie wadium w terminie do dnia 2 maja 2016 r. w kwotach odpowiednio:
1) działka nr 325/1 – 7 000,00 zł brutto
2) działka nr 325/3 – 8 000,00 zł brutto.

Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Sobótki, działka nr 325/… obr. 211”. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Gminy.

Ogłoszenia o drugich przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, oraz zamieszczone są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane zostały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium