Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 146/2018, Sobota 26 maja 2018 r., Filipa i Pauliny
Opublikowano
Jarosław, Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości budowlanej (Surochów) i rolnej (Wola Buchowska)
Urząd Gminy Jarosław
WÓJT GMINY JAROSŁAW
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.

OGŁASZA I - nieograniczony przetarg ustny w dniu 10.05.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 1000 na sprzedaż nieruchomości:
* budowlanej położonej w Surochowie (zabudowanej starym budynkiem stacji uzdatniania wody), uwidocznionej w KW PR1J/00073616/7 – wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Obszar Wschód” położona w konturze o symbolu 5.U.1 - tereny zabudowy usługowej - oznaczonej jako działka nr 34/8 o pow. 0,72 ha, cena wywoławcza 184.657,00 zł netto - wadium wynosi 34.000,00 zł,

* rolnych w WOLI BUCHOWSKIEJ uwidocznionych w KW PR1J/00059178/0 oznaczonych jako:
- działka nr 472 o pow. 0,42 ha, cena wywoławcza 5460,00 zł netto - wadium wynosi 900,00 zł, wg studium – kompleksy gruntów ornych, gleby pochodzenia mineralnego klas I-III, zasięg zalewu wód 20-letnich, - działka nr 475/2 o pow. 0,16 ha, cena wywoławcza 2080,00 zł netto - wadium wynosi 300,00 zł, wg studium kompleksy łąk i pastwisk, zasięg zalewu wód 20-letnich, rolnych w Muninie uwidocznionych w KW PR1J/00055769/2 wg MPZP „Obszar Południe” położone w konturze o symbolu 1.ZR.ZZ.8 – tereny zieleni nieurządzonej zagrożone zalaniem wodą stuletnią - oznaczone jako:
- działka nr 1020/5 o pow. 1,9855 ha, cena wywoławcza 39.800,00 zł netto - wadium wynosi 6000,00 zł,
- działka nr 1020/8 o pow. 0,0858 ha, cena wywoławcza 1720,00 zł netto - wadium wynosi 300,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 04.05.2016 r. (decyduje data wpływu). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
Pełne treści ogłoszeń znajdują się na stronie internetowej http://www.jaroslaw.itl.pl/ w zakładce – AKTUALNOŚCI/OGŁOSZENIA / Przetargi/2Przetargi na nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław.
Dokumentacja geod. prawna dotycząca nieruchomości jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28 w każdy wtorek i piątek w godz. 8-14, tel. (16) 624-86-32.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.
Wójt Gminy Jarosław - mgr Roman Kałamarz