Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o V przetargach ustnych nieograniczonych o sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, ul. L. Pasteura (Przemyśl)
Gmina Miejska Przemyśl
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu, oznaczonych jako:


1. Działka nr 30/2 o powierzchni 0,0982 ha, objęta KW nr PR1P/00066063/9, wraz z udziałem w wysokości 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha, niezabudowanej, objętej KW nr PR1P/00102564/6, obie położone w obrębie 210 m. Przemyśla.
Cena wywoławcza 45 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

2. Działka nr 30/4 o powierzchni 0,1251 ha, objęta KW nr PR1P/00066063/9, wraz z udziałem w wysokości 1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1 o powierzchni 0,1025 ha, niezabudowanej, objętej KW nr PR1P/00102564/6, obie położone w obrębie 210 m. Przemyśla.
Cena wywoławcza 58 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w terenie z panoramą widokową.
Piąte przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 4 maja 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinach:
1) działka nr 30/2 - 9.00;
2) działka nr 30/4 - 9.30.

Warunkiem udziału w każdym z piątych przetargów jest wniesienie wadium w terminie do dnia 26 kwietnia 2016 r. w kwotach odpowiednio:
1) działka nr 30/2 - 5 000,00 zł brutto;
2) działka nr 30/4 - 6 000,00 zł brutto.
Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg - ul. Pasteura, działka nr 30/… obręb 210”.
Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Gminy.

Ogłoszenia o piątych przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz zamieszczone są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane zostały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.