Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 176/2018, Poniedziałek 25 czerwca 2018 r., Łucji i Wilhelma
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów zagospodarowania przestrzennego Winna Góra II i Lipowica III (Przemyśl)
Prezydent Miasta Przemyśla
O G Ł O S Z E N I E
Prezydenta Miasta Przemyśla o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra II” i „Lipowica III”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Przemyślu nr 309/2011 z dnia 22 grudnia 2011r. i nr 251/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
z a w i a d a m i a m,
że projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
– „Winna Góra II” obejmujący obszar położony w północno--wschodniej części miasta Przemyśla, ograniczony ulicami: Monte Cassino od północy, Bolesława Chrobrego od zachodu oraz zrealizowaną obwodnicą od wschodu (Aleją Wolności), zrealizowanym nowym odcinkiem drogi (ul. Zadwórzańską) od południa,
– „Lipowica III” obejmujący obszar położony w północno--zachodniej części miasta Przemyśla, pomiędzy terenami obowiązujących MPZP „Lipowica I”, „Wysockiego II/04” i „Wysockiego IV/04” oraz ulicami: Michała Wołodyjowskiego, gen. Józefa Wysockiego, Armii Krajowej, Ignacego Paderewskiego i Zofii Chrzanowskiej, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 30.03.2016 r. do 20.04.2016 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Przemyśla, ul. Matejki 1, I piętro, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.
Dyskusje publiczne nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów odbędą się w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Matejki 1, sala narad w dniach:  05.04.2016r., godz. 9.00 do 10.00. – mpzp „Winna Góra II”
06.04.2016r., godz. 9.00 do 10.00. – mpzp „Lipowica III”
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do ww. planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Przemyśla z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.05.2016r.
Jednocześnie, informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra II” i „Lipowica III” podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do Prezydent Miasta Przemyśla, Rynek 1, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 06.05.2016 r.
Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Przemyśla.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium