Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Bibliotecznej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
Ogłasza drugie rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w budynku przy ul. Bibliotecznej 4, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.

1. Lokal użytkowy nr U1 pow. uż. 47,71 m2 wraz z udziałem 63/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 854 o pow. 0,0345 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00053119/3 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 85 000,00 zł
(słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony), w tym cena za lokal 84 150,00 zł oraz cena za grunt 850,00 zł.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Rokowania odbędą się w dniu 27 kwietnia 2016 r. godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań w kwocie 8 500,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset 00/100).
- Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać do dnia 20.04.2016, do godz 15.00 bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Wodna 11, II piętro, pok. 309.
- Zaliczka do rokowań winna być wpłacona na konto Getin Noble Bank SA nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000 0003 z zaznaczeniem „drugie rokowania Biblioteczna 4” lub w kasie Urzędu. Dokonanie wpłaty winno zastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki do dnia 19.04.2016 r.

6. Ogłoszenie o rokowaniach zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy ul. Wodna 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: gl@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium