Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przyl. ul. ks. S. Wyszyńskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako:

1) działka nr 2916/22 o powierzchni 0,0834 ha
» przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, symbol „MN2”;
2) działka nr 2916/26 o powierzchni 0,0669 ha
» przeznaczona pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, symbol „U/MN1”;
3) działka nr 2916/28 o powierzchni 0,0680 ha
» przeznaczona pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, symbol „U/MN1”;
4) działka nr 2916/32 o powierzchni 0,0655 ha
» przeznaczona pod usługi i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, symbol „U/MN1”;

wszystkie położone w obrębie 202 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, każda z udziałem w wysokości 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00099722/7, niezabudowanej, przeznaczonej pod ciąg pieszo-jezdny, symbol „KX1”.
Działki są niezabudowane, mają regularne kształty zbliżone do prostokąta bądź trapezu. Położone są w terenie z panoramą widokową, część działek położonych jest w sąsiedztwie ulicy Jana III Sobieskiego. Działka nr 2916/24 w obr. 202 stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny obsługujący m.in. ww. nieruchomości. Działki porośnięte są trawami i kilkoma drzewami. Nieruchomości objęte są ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”.

Nr działki w obr. 202                  Cena wywoławcza                 Kwota wadium                            Godzina przetargu
1) 2916/22                                         70 000,00 zł                               7 000,00 zł                                               9.30
2) 2916/26                                         50 000,00 zł                               5 000,00 zł                                             10.00
3) 2916/28                                         50 000,00 zł                               5 000,00 zł                                             10.30
4) 2916/32                                         50 000,00 zł                               5 000,00 zł                                             11.00
Podane ceny uwzględniają wartość udziału w działce nr 2916/24 obr. 202, są cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT .

Drugie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinach podanych w tabeli powyżej.
Warunkiem udziału w każdym z drugich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium w terminie do dnia 19 kwietnia 2016 r. w kwotach wyszczególnionych w powyższej tabeli. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Wyszyńskiego, działka nr 2916/… obr. 202”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Gminy.
Ogłoszenia o drugich przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, oraz opublikowane na oficjalnej stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane zostały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu, Rynek 20.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.
pl, http://www.przemysl.pl
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium