Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[I przetarg] ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (Drohojów)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa, położonej w obr. Drohojów oznaczonej w
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 149/1 o pow.
0,4984 ha


1. Opis przedmiotu przetargu:
Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Skarbu Państwa, położona jest w obr. Drohojów, gm. Orły. W ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka nr 149/1 o pow. 0,4984 ha obj. KW nr PR1P/00090317/2 ( Dział III i IV księgi bez wpisów). Działka położona jest przy drodze publicznej, ma kształt prostokątny. Zabudowana jest parterowym domem mieszkalnym wybudowanym w 1945 roku oraz dwoma budynkami gospodarczymi wybudowanymi w 1964 r.
Budynek mieszkalny jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 102 m2 użytkowej 90 m2, bez poddasza, częściowo podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej z cegły pełnej na zaprawie cementowo wapiennej. Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej kryty blacha ( stan techniczny niekorzystny - stopień zużycia wynosi 75%)
Budynki gospodarcze o pow. 111 m2 oraz 68 m2 wybudowane w konstrukcji bliźniaczej w technologii mieszanej , słupy z cegły pełnej , ściany z desek, wylewki betonowe, bez poddasza, niepodpiwniczone ( stan techniczny niekorzystny - stopień zużycia wynosi 85%).

Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działki. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły część działki o pow. około 0,25 ha położona jest w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową , pozostała część działki położona jest w terenach rolnych.

2. Informacje o I przetargu:
1) I przetarg odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86 .
2) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 135 000 zł brutto (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) .
3) Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 1350,00 zł ( słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych).
4) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu. do dnia 22.04.2016 r. z zaznaczeniem „I przetarg - sprzedaż dz. nr 149/1 obr. Drohojów”.
5) Osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r, o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (DzU z 2014 poz. 1090) zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty nie przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa do
rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie do wniesienia wadium, zgłoszą pisemne uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.
6) Oględziny nieruchomości objętej przetargiem planuje się na dzień 15.04.2016 r. na godzinę 1030 po uprzednim telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem Wydziału Geodezji do dnia 11.04.2016 r.

Uwaga:
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678-50-54 w. 286 do dnia 22.04.2016 r. w godz. od 800 do 1500.
Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza w dniach od 23.03.2016 r. do 28.04.2016 r. na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl