Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości przy ul. ks. S. Wyszyńskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, znaczonej jako działka nr 471/2 o powierzchni 0,0217 ha i działka nr 472/2 o powierzchni 0,0125 ha, objęte KW nr PR1P/00038896/2 oraz działka nr 2920/7 o powierzchni 0,0532 ha, objęta KW nr PR1P/00063463/2, wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla, o uregulowanym stanie prawnym.
» Cena wywoławcza: 60 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT) Działki są niezabudowane, położone w terenie z panorama widokową, w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powierzchnia terenu z wystawą południowo-wschodnią, porośnięta trawami i kilkoma drzewami. Działki mają nieregularne kształty, a razem tworza całość o łącznej powierzchni 0,0874 ha i kształcie pięciokąta. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona została pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinie 11.30.
Warunkiem udziału w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium w kwocie 6 000,00 zł brutto do dnia 19 kwietnia 2016 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Wyszyńskiego, działki nr 471/2, 472/2 i 2920/7 obr. 202”. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu środków na rachunek
tut. Urzędu.
Ogłoszenie o drugim przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz opublikowane na oficjalnej stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu, Rynek 20.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl oraz http://www.przemysl.pl.