Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl
[Licytacja komornicza] nieruchomości składającej się z działki o nr ewid. 912/30 (Żurawica)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel.: 16 6786752; mail: przemysl2@komornik.pl) zawiadamia na podstawie art. 955 kpc, że: 
w dniu 19 kwietnia 2016 r., o godzinie 09.00 w sali nr 103 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

nieruchomości składającej się z działki o nr ewid. 912/30 położonej w miejscowości Żurawica w gminie Żurawica, w obrębie
ewidencyjnym Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00039664/4. Zgodnie z rejestrem gruntów powierzchnia ww. nieruchomości wynosi 0,39 ha i stanowi inne tereny zabudowane (Bi na powierzchni 0,26 ha) oraz grunty orne (RIII na powierzchni 0,13 ha). Działka jest zabudowana budynkiem socjalno-magazynowym (budynek murowany jednokondygnacyjny, w całości podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 79,90 m kw.), budynkiem kotłowni (budynek murowany wolno stosjący, o powierzchni 49,90 m kw.) i murowanym kominem (budowla przylegająca do budynku kotłowni o wysokości ok. 20 m).
Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żurawica przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze projektowanych terenów osiedleńczych z usługami rozproszonymi.

Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest łącznie na kwotę: 90.917,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. stanowi kwotę: 68.187,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9.091,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:
PKO BP SA o. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.