Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chołowice
Urząd Gminy Krasiczyn
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY KRASICZYN O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chołowice.

1. Przedmiot przetargu: przedmiotem przetargu jest nieruchomość, oznaczona jako działka nr 171/18 o pow. 0.7100 ha, położona w obrębie Chołowice, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00052660/3.

2. Cel przetargu: sprzedaż nieruchomości.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 20.032,80 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzydzieści dwa zł 80/100 ).

4. Kwota minimalnego postąpienia nie może być mniejsza niż 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć zł 00/100).

5. Niezbędnym warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 2004,00 zł (słownie: dwa tysiące cztery zł 00/100) w terminie do dnia 11 kwietnia 2016 r. do godz. 14.00 w kasie Urzędu Gminy w Krasiczynie lub na konto Gminy Krasiczyn BGŻ SA O. Przemyśl 49203000451110000000907240 w taki sposób, aby powyższa kwota była na koncie Gminy najpóźniej w dniu 11 kwietnia 2016 r.

6. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie w dniu 15 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00.

7. W przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygra przetarg bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Krasiczyn odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

8. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca.

9. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chołowice zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krasiczyn w Sołectwie Chołowice oraz zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krasiczynie www.krasiczyn.pl.

10. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Krasiczynie w dniach i godzinach pracy Urzędu, pokój nr 19, tel. 16 671-83-70 w. 15.