Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Przemyśl, ul. B. Chrobrego)
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciąg z ogłoszeń o przetargach

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własnośćGminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Bolesława
Chrobrego w Przemyślu oznaczonych jako:

1) działka nr 2915/22 o pow. 0,1028 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr  PR1P/00071688/4, cena wywoławcza 80 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),

2) działka nr 2915/27 o pow. 0,0723 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr  PR1P/00071688/4, cena wywoławcza 60 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),

3) działka nr 2915/23 o pow. 0,0633 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, cena wywoławcza 50 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),

4) działka nr 2915/24 o pow. 0,0637 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr  PR1P/00071688/4, cena wywoławcza 50 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),

5) działka nr 2915/26 o pow. 0,0642 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, cena wywoławcza 50 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

Drugie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 13 kwietnia 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinie:
1) działka nr 2915/22 – 9.00,
2) działka nr 2915/27 – 9.30,
3) działka nr 2915/23 – 10.00,
4) działka nr 2915/24 – 10.30,
5) działka nr 2915/26 – 11.00.

Warunkiem udziału w każdym z drugich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 05 kwietnia 2016 r. w kwocie:
1) działka nr 2915/22 – 8 000,00 zł brutto,
2) działka nr 2915/27 – 6 000,00 zł brutto,
3) działka nr 2915/23 – 5 000,00 zł brutto,
4) działka nr 2915/24 – 5 000,00 zł brutto,
5) działka nr 2915/26 – 5 000,00 zł brutto.

Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Chrobrego, działka nr 2915/……… obr. 202”. Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

Ogłoszenia o przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału
Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium