Życie Podkarpackie nr 12/2018 Życie Podkarpackie nr 12/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 83/2018, Sobota 24 marca 2018 r., Marka i Gabriela
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego (Przemyśl, ul. Sobótki)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i 20, został wywieszony wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej w obrębie 211 m. Przemyśla przy ul. Sobótki, oznaczonej jako działka nr 403/3 o pow. 0,2890 ha, objęta KW Nr PR1P/00072992/5, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2015 r., poz. 1774 z pózn. zm.) upływa w dniu 15 kwietnia 2016 r.