Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszenia o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. B. Chrobrego
Urząd Miasta Przemyśla
Wyciag z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w Przemyślu

oznaczonej jako działka nr 2915/17 o pow. 0,0449 ha w obręebie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nrPR1P/00071688/4, cena wywoławcza 35 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).
Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie sie w dniu 06 kwietnia 2016 r. (środa), o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Warunkiem udziału w piątym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 29 marca 2016 r. w kwocie 4000,00 zł brutto.
Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg ul. Chrobrego, działka nr2915/17 obr. 202”. Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będąej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium