Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Bolesława Chrobrego
Urząd Miasta Przemyśla
Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej  przy ul. Bolesława Chrobrego w Przemyślu

oznaczonej jako działka nr 2910 o pow. 0,0723 ha, objęta KW nr PR1P/00071688/4 wraz z udziałem 1/15 niewydzielonych części działek nr 2907/11 o powierzchni 0,1997 ha, objętej ksiegą wieczystą PR1P/00102193/4, nr 2907/9 o powierzchni 0,0184 ha i nr 1377 o powierzchni 0,0017 ha, objętych księgą wieczystą nr PR1P/00096841/6 wszystkie w obrębie 202 m. Przemyśla.

Cena wywoławcza 45 000,00 zł brutto
(w tym 23% podatku VAT). Nieruchomość jest niezabudowana, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w terenie z panoramą widokową.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30 marca 2016 r. (środa), o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Warunkiem udziału
w drugim przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 22 marca 2016 r. w kwocie 4 500,00 zł brutto.
Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Drugi przetarg - ul. Chrobrego, działka nr 2910 obr. 202”. Za datę wniesienia wadium uznaje sie datę wpływu środków na rachunek tut. Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu
wywieszone jest na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji  Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje
o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.