Życie Podkarpackie nr 11/2018 Życie Podkarpackie nr 11/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 76/2018, Sobota 17 marca 2018 r., Zbigniewa i Partyka
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o I przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości w Nizinach
Gmina Orły
Wójt Gminy Orły informuje, że dnia 24 luty 2016 r w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl. oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły, ul. Przemyska 3 i miejscowości Niziny zostało zamieszczone „ogłoszenie o pierwszym publicznym nieograniczonym przetargu ustnym (licytacji)” – na sprzedaż nieruchomosśi przeznaczonej w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Orły w terenach rolnych, stanowiących własność Gminy Orły na podstawie księgi wieczystej nr PR1P/0007190/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Przemyślu, położonych w Nizinach gmina Orły – oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: - 267/1 o pow.2,7991 ha za cenę wywoławczą netto w wysokości 112.000,00 zł (w tym VAT 0,00  zł).Przetarg odbędzie się dnia 30 marca 2016 r. w sali nr 9 Urzędu Gminy w Orłach przy ul. Przemyskiej 3 o godz. 10.00. Wadium w wysokosci 10% ceny wywoławczej dla działki 267/1, tj. 11.200,00 zł należy wpłacić do dnia 23 marca 2016 r. do godz. 12.00 w kasie Urzędu Gminy w Orłach lub na konto Gminy Orły Nr 28 9113 1027 2005 3000 0045 0004 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy Oddział w Orłach.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w dni robocze w Urzędzie Gminy Orły, ul. Przemyska 3, pokój nr 8, w godz. od 7.15 do 15.15 lub telefonicznie 16-6712693 w. 23. Osoba upoważniona do udzielania informacji Pani Grażyna Żukowicz – inspektor i Pan Jan Kasjan – geodeta gminny.