Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Borelowskiego
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A
Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 zostały wywieszone na okres 21 dni – od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 09 marca 2016 r. – wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa,  przeznaczonych do sprzedaży (lokalne mieszkalne nr: 1, 3, 7, 14, 15, 22 w budynku przy ulicy Borelowskiego 7 wraz z pomieszczeniami przynależymi oraz udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. działce nr 2830 o pow. 0,1466 ha w obrębie 202 oraz częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali).

Informacje podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.