Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej
Urząd Miasta Przemyśl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Sanockiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym.

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Nr działki  432/8  432/12  441  445/2
Powierzchnia (ha) 0,0473  0,0210  0,1345  0,0110

Obręb
206 206 206 206
Nr KW
PR1P/000…
56344/0  38664/7  30415/1  38664/7


Działki są niezabudowane i łącznie tworzą kompleks o powierzchni 0,2138 ha o nieregularnym kształcie. Kompleks przylega bezpośrednio do drogi krajowej nr 28 – ul. Sanockiej, jednakże dojazd zapewniony jest od drogi gminnej – ul. Brzozowej. Teren z dużymi spadkami z wystawą północną. Dostępna infrastruktura: w ulicy Sanockiej znajdują się sieć wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna, przez ww. działki wzdłuż ul. Sanockiej przebiega sieć gazowa.

2. Wg ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Oczka Wodne I/05” zatwierdzonym Uchwałą Nr 93/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29.05.2008 r., działki nr 432/8 i nr 441 w obr. 206 położone są w obszarze oznaczonym symbolem „UT/M” - teren zabudowy usługowo-turystyczno-mieszkaniowej. Określone zostało w nim przeznaczenie terenu pod zabudowę związaną z usługami turystyki, handlu i gastronomii. Dopuszcza się lokalizację budynków usług rzemieślniczych, biurowych, wystawienniczych, finansowych i podobnych z wbudowaną funkcją mieszkaniową lub zamieszkania zbiorowego. Działki nr 432/12 i nr 445/2 w obr. 206 nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla zatwierdzonym Uchwałą Nr 26/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 lutego 2006 r., teren w obrębie którego położone są ww. działki usytuowany jest w Jednostce Przestrzennej „III.- Ogólnomiejskiej” oraz w Podstawowym systemie przyrodniczym miasta. Według operatu ewidencji gruntów i budynków m. Przemyśla w skład nieruchomości wchodzą użytki gruntowe o symbolach: „LZ- -PsVI” – grunty zadrzewione i zakrzewione, „PsVI” – pastwisko trwałe i „dr” – drogi.

3. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy, 00/100) brutto (w tym należny podatek VAT)

4. Obciążenia i zobowiązania: w dziale III KW Nr PR1P/00056344/0 prowadzonej dla nieruchomości wyszczególnionej w pkt 2, wpisane jest: 1) prawo bezpłatnego dożywotniego użytkowania 3/4 części realności; 2) prawo dożywocia w rozumieniu art. 908 k.c. Wpisy te nie dotyczą nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań.

5. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemy- ślu, Rynek 1, sala nr 19.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium do dnia 22 marca 2016 r. w kwocie 9 000,00 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy 00/100) brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Sanocka”.

7. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

8. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.