Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Region
[Rokowania] na sprzedaż nieruchomości w Sieniawie
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Sieniawa, gm. Sieniawa, stanowiącej własność Gminy Sieniawa, nieobciążonej prawem osób trzecich.

1. Przedmiotem sprzedaży jest:
działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków nr 1097/6 o pow. 0,2585 ha ujawniona w KW PR2R/00003217/3 położona w Sieniawie przy ul. Kościuszki, zabudowana budynkiem murowanym, wolno stojącym, parterowym o przeznaczeniu usługowo-handlowym, posiadająca pełne uzbrojenie infrastruktury technicznej.
Nieruchomość posiada dojazd od ulicy Kościuszki – przed budynkiem plac utwardzony płytami betonowymi. Pierwotne przeznaczenie budynku to stołówka zakładowa, ostatnio użytkowany był na organizowanie masowych imprez rozrywkowych.
Cena wywoławcza wynosi 200 000,00 zł VAT zw. zaliczka wynosi 20 000,00 zł
Na obszarze, gdzie położona jest ww. nieruchomość nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Rokowania odbędą się w dniu 23.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 10 ºº.

3. Warunkiem przystąpienia do rokowań jest pisemne zgłoszenie w nich swojego uczestnictwa do dnia 18.03.2016 r. do godz. 15 ºº. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa, pokój nr 1, z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach na sprzedaż dz. nr 1097/6 w Sieniawie” .

4. Warunki rokowań:
a) wpłata gotówką zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w wysokości 10% ceny wywoławczej do Kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy nr 76 1560 0013 2383 7207 6000 0004 Getin Noble Bank,
b) termin wpłaty zaliczki w wysokości 20 000,00 zł najpóźniej w dniu 18.03.2016 r.
W przypadku wpłaty zaliczki przelewem, wymagana kwota winna znajdować się na wskazanym koncie w dniu 18.03.2016 r.

5. Ogłoszenie o rokowaniach zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1 oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa: ogłoszenia i bip.sieniawa.pl

6. Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach rokowań można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie, tel. 16 622 70 63, wew. 34.