Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Wyciąg] z ogłoszeń o II przetargach ustnych działek w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prezydent Miasta Przemyśla
WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Przemyślu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako:

1) działka nr 2916/4 o powierzchni 0,0886 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2,
cena wywoławcza 50 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)  wadium w kwocie 5 000,00 brutto;

2) działka nr 2916/5 o powierzchni 0,0813 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2,
cena wywoławcza 45 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)  wadium w kwocie 4500,00 brutto;

Działki są niezabudowane i maja regularne, prostokątne kształty. Położone są w obszarze ze spadkami z panoramą widokową.

Teren nieruchomości płaski, z wystawą zachodnią, porośnięty drzewami i krzewami. Dojazd do działek możliwy jest droga gruntowa od ul. Gurbiela. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa oraz ulica Jana III Sobieskiego. Nieruchomości objęte są obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Drugie przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 23 marca 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinach

1) działka nr 2916/4 – 9.00

2) działka nr 2916/5 – 9.30

Warunkiem udziału w każdym z drugich przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium w ww. kwotach do dnia 15 marca 2016 r. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, Z zaznaczeniem „Drugi przetarg – ul. Wyszyńskiego, działka nr 2916/… obr. 202”. Za datę wpływu uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Urzędu.

Ogłoszenia o drugich przetargach wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, oraz opublikowane na oficjalnej stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, Pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, oraz http://www.przemysl.pl.