Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Region
(II Przetarg) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Nienadowej, gm. Dubiecko
Starostwo Powiatowe w Przemyślu

           ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO

                                                informuje, że na tablicy
w


siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3,

II piętro obok pok. nr 92, na internetowej stronie Powiatu Przemyskiego

www.powiat.przemysl.pl - strony BIP na okres od 10.02.2016 r.

do dnia 17 marca 2016 r zamieszczono ogłoszenie o II przetargu

ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej,

niezabudowanej, położonej w Nienadowej, gm. Dubiecko stanowiącej

własność Powiatu Przemyskiego, oznaczonej jako dz. nr 7/24

o pow. 0,8493 ha, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00086713/7,

bez wpisów w dziale III i IV dotyczącym tej działki. Ww. działka,

usytuowana w południowej części wsi Nienadowa z dostępem do

wyasfaltowanej oraz utwardzonej tłuczniem działki oznaczonej nr

7/21 obr. Nienadowa, o użytku droga, stanowiącej własność Gminy

Dubiecko. Działka ta graniczy z dz. nr 7/5 w Nienadowej, korytem

i brzegiem rzeki San oraz gruntami rolnymi. Usytuowana jest w

terenach zalewowych. Porośnięta roślinnością, nieogrodzona, teren

płaski bez deniwelacji terenu, o niesymetrycznym kształcie, nie posiadająca

pełnego uzbrojenia (przez działkę przebiega linia elektroenergetyczna).

Teren przedmiotu sprzedaży nie jest objęty miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego, plan taki nie obowiązuje i

nie jest opracowywany. W Studium Uwarunkowań i Kierunków

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dubiecko uchwalonym Uchwałą

nr 137/XIV/1999 Rady Gminy Dubiecko dnia 28 grudnia 1999 r. ww.

działka położona jest w terenach „projektowanej żwirowni i kopalni

piasku”.


1. Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu
: I przetarg

ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w

punkcie 1 niniejszego ogłoszenia został przeprowadzony w dniu 29

stycznia 2016 r. Przetarg ten zakończył się wynikiem negatywnym,

gdyż nikt do tego przetargu nie przystąpił. Cena wywoławcza w tym

przetargu wynosiła 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych)

i była równa wartości rynkowej nieruchomości.

2. Cena wywoławcza: wynosi 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć

tysięcy) brutto.

3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 marca 2016 r.,

w czwartek o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego

w Przemyślu, Plac Dominikański 3, w pokoju nr 86, II piętro.

4. Niezbędnym warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium

płatnego w pieniądzu, w polskich złotych w wysokości 3000 zł

(słownie: trzy tysiące złotych) stanowiącego około 5 % ceny wywoławczej

w terminie do dnia 11 marca 2016 r. (piątek) przelewem na

rachunek sum depozytowych nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007

w Banku Polskiej Spółdzielczości O. Przemyśl, ul. Mickiewicza 28 lub w

kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 (czynnej

od godz. 8.00 do godz. 15.00) II piętro z zaznaczeniem:„II Przetarg na

sprzedaż działki nr 7/24 w Nienadowej”.

5. Kwota postąpienia: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy

przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny

wywoławczej przedmiotu przetargu z zaokrągleniem w górę do

pełnych dziesiątek złotych, czyli 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt

złotych). Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników

przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej

jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Bliższe informacje na temat ogłoszenia można uzyskać w Wydziale

Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem

Powiatu w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro

lub pod nr tel. 16-6785054 do 57 wew. 286 w godz. od 8.00 – 15.30.