Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl, Region
(Obwieszczenie) o wszczętym postępowaniu dot. inwestycji w Ostrowie gm. Przemyśl
Wójt Gminy Przemyśl

                                   OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Przemyśl z dnia 2 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 4, art. 5, art. 8, art. 9 ust. 1

pkt 4, ust. 2, art. 22, art. 33, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko oraz art. 61 § 4, art. 9, art. 10 i art. 49 Kodeksu postępowania

administracyjnego


                                                                   P O D A J Ę

do publicznej wiadomości że w dniu 30 stycznia 2015 r. zostało

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą:

„Budowa stacji paliw płynnych wraz ze stacją kontroli pojazdów oraz

myjnią dwustanowiskową”.

Do wniosku o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko jest dołączony raport.

Wnioskodawca: Watkem Sp. z o.o. al. Armii Krajowej 4, 35-307

Rzeszów.

Lokalizacja inwestycji. 276/16, 276/27, 278/4, 278/6, 279/3 i 805/2

obręb 0010 Ostrów gm. Przemyśl.

W związku z powyższym umożliwia się stronom: zapoznanie się ze

wszystkimi zebranymi dokumentami, przeglądnięcie akt sprawy oraz

zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń i wniosków w ciągu 21 dni od

daty ogłoszenia.

Całość akt ww. sprawy znajduje się Urzędzie Gminy Przemyśl przy ul.

Borelowskiego 1, II piętro, pokój nr 210, w godzinach pracy, tj. od

7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.