Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Region, Przemyśl
(II przetrag) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębie Hermanowic
Starostwo Powiatowe w Przemyślu

        Starosta Przemyski


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność

Skarbu Państwa, położonej w obrębie Hermanowice,

gmina Przemyśl, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków

jako działka nr 478/4 o pow. 1,2415 ha.


1. Opis przedmiotu przetargu:
Przedmiotem przetargu jest

nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona

w obrębie Hermanowice, gm. Przemyśl. W ewidencji gruntów i

budynków oznaczona jako działka nr 478/4 o pow. 1,2415 ha

obj. KW nr PR1P/00105747/4 . Działka ma kształt zbliżony do

trapezu. Zachodnia część działki płaska, równa, lekko podmokła.

Pozostała część działki położona na lokalnym wzniesieniu

ze spadkiem w kierunku północnym. Działka jest zadrzewiona.

Dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni prowizorycznej

utwardzonej. Nieruchomość graniczy z zabudową

mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz z terenem

zabudowanym obiektami placówki Bieszczadzkiego Oddziału

Straży Granicznej. Na działce posadowiona jest nieczynna

stacja paliw (budynek magazynowy i cztery zbiorniki 2 x

25000 m3, 1 x 10000 m3, 1 x 5000 m3), nieczynna hydrofornia

(budynek hydroforni wraz ze zbiornikiem na wodę) częściowo

zawalone dwa budynki magazynowe oraz zbiornik na nieczystości.

Dla przedmiotowej działki nie ma opracowanego planu

zagospodarowania przestrzennego, nie wydano również decyzji

o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu

publicznego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Przemyśl, około 70 % działki

położone jest w terenach oznaczonych jako „Zespół dworsko-

-parkowy” i „stanowisko archeologiczne”, natomiast około 30%

działki położone jest w terenach oznaczonych jako „obszar

rolniczej przestrzeni produkcyjnej”

2. Informacje o przeprowadzonych przetargach: I przetarg

wyznaczony na dzień 08 października 2015 r. zakończył się

wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza I przetargu wynosiła

76 500 zł.

3. Informacje o II przetargu:

1) II Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. o godz.

13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac

Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86 .

2) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 50 000

zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

3) Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują

uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być

mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do

pełnych dziesiątek złotych, tj. 500,00 zł (słownie: pięćset

złotych).

4) Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w

kwocie 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) płatne w

pieniądzu, należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w

Przemyślu Pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego

w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854

0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu.

do dnia 11.03.2016 r. ( włącznie), z zaznaczeniem „II przetarg

- sprzedaż dz. nr 478/4 Hermanowice

5) Osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 8

lipca 2005 r, o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu

pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami

Rzeczpospolitej Polskiej (DzU z 2014 poz. 1090) zwalnia

się z obowiązku wniesienia wadium do wysokości kwoty

nie przekraczającej wysokości potwierdzonego prawa

do rekompensaty, jeżeli w wyznaczonym w ogłoszeniu o

przetargu terminie do wniesienia wadium zgłoszą pisemne

uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia

lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości

nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami

Rzeczpospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 cytowanej

ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uczestnictwa.

6) Oględziny nieruchomości objętej przetargiem planuje

się na dzień 03.03.2016 r. na godzinę 9.30 po uprzednim

telefonicznym lub osobistym umówieniu się z pracownikiem

Wydziału Geodezji do dnia 26.02.2016 r.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale

Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami

i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu,

Pl. Dominikański 3 pokój nr 86, II piętro, tel. 16 678-50-54 w

286 do dnia 17.03.2016 r. w godz. od 800 do 1500.

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Plac Dominikański

3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz zamieszcza na stronie

internetowej www.powiat.przemysl.pl w dniach od 10.02.2016 r.

do 17.03.2016 r.