Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 109/2018, Czwartek 19 kwietnia 2018 r., Adolfa i Tymona
Opublikowano
Przemyśl
(Wyciąg) z ogłoszenia o przetargu lokalu przy ul. Barskiej
Gmina Miejska Przemyśl

                                          Wyciąg z ogłoszenia o przetargu


                                     PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

                             ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

                             na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1

                             położonego w Przemyślu przy ul. Barskiej 11,

                             stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.


1. Lokal użytkowy nr U1
w budynku przy ul. Barskiej 11

o pow. uż. 35,77 m2 wraz z udziałem 58/1000 niewydzielonych

części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach,

które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli

lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia

26.08.2097 r. działki nr 1711 o pow. 0,0480 ha w obr. 205

m. Przemyśla obj. KW nr PR1P/00056446/5.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł

(słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto w

tym cena za lokal użytkowy nr U1 w kwocie 48 545,00

zł brutto (podatek VAT zwolniony) oraz cena za udział

58/1000 niewydzielonych części w nieruchomości gruntowej

oznaczonej jako działka nr 1711 obręb 205 w kwocie

1 455,00 zł brutto (w tym należny podatek VAT). Cena za

udział w gruncie obliczona proporcjonalnie od wylicytowanej

ceny sprzedaży nieruchomości będzie podstawą do

ustalenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego

w wysokości 25% ceny tego udziału w nieruchomości

gruntowej płatna jest nie później niż do dnia zawarcia

aktu notarialnego. Opłaty roczne z tytułu użytkowania

wieczystego, w wysokości 3% ceny udziału w nieruchomości

gruntowej płatne będą do 31 marca każdego roku,

z góry za dany rok, bez wezwania do zapłaty. Zgodnie

z art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

(DzU z 2015 r. poz. 1774 t.j.) opłata roczna z tytułu

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może

być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli

wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna

od obciążeń i zobowiązań.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 16

marca 2016 r. o godz. 11.30 (środa) w siedzibie Urzędu

Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, I piętro.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu

wadium do dnia 8 marca 2016 r. w kwocie

5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul.

Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu

– Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120

6000 0006, z zaznaczeniem „drugi przetarg ul. Barska 11”.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej

wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone

na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu

przy ul. Ratuszowej 10a i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie

internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie

Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej

przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale

Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul.

Ratuszowa 10a, III piętro, pokój nr 313, tel. (16) 675-21-

09, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl, http://www.

przemysl.pl

nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium