Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Przemyśl
[Przetargi] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych u zbiegu ulic: Sobótki i Krótkiej w Przemyślu
Urząd Miasta Przemyśl

Wyciąg z ogłoszeń o przetargach

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych u zbiegu ul. Sobótki i ul. Krótkiej w Przemyślu, oznaczonych jako:1) Działka nr 325/1 o powierzchni 0,1541 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą PR1P/00019658/3 Cena wywoławcza 80 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

2) Działka nr 325/3 o powierzchni 0,1671 ha w obrębie 211 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą PR1P/00019658/3. Cena wywoławcza 90 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

Nieruchomości są niezabudowane, porośnięte trawami i kilkoma drzewami, posiadają równe powierzchnie i regularne kształty. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się budynek oświatowy, zabudowa mieszkaniowa, zabudowania gospodarcze i tereny użytkowane rolniczo. Dostęp do drogi publicznej – ulicy Sobótki, odbywać się będzie zjazdami w drogę wewnętrzną – ulicę Krótką, przez działkę nr 325/2 w obrębie 211, przeznaczoną na poszerzenie tej ulicy. Na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działek nr 325/1 i 325/3 w obrębie 211 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu drogą istniejącą w każdym czasie na działce nr 325/2 w obrębie 211. Przez nieruchomości przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna, a przez działkę nr 325/3 również sieć gazowa. Cała działka nr 325 w obrębie 211 m. Przemyśla objęta została ustaleniami decyzji Prezydenta Miasta Przemyśla o ustaleniu warunków zabudowy.

Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 16 marca 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinach:
1) działka nr 325/1 – 9.30;
2) działka nr 325/3 – 10.00.

Warunkiem udziału w każdym z przetargów jest wniesienie wadium w terminie do dnia 8 marca 2016 r. w kwotach odpowiednio:
1) działka nr 325/1 – 8 000,00 zł brutto;
2) działka nr 325/3 – 9 000,00 zł brutto.

Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Sobótki, działka nr 325/… obr. 211. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Gminy. 

Ogłoszenia o przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, oraz zamieszczone są na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane zostały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.