Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Przemyśl
[Wykaz nieruchomości lokalowych] przeznaczonych do sprzedaży (Przemyśl, ul. Borelowskiego)
Urząd Miasta Przemyśl

I n f o r m a c j a


Prezydent Miasta Przemyśla wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 został wywieszony na okres 21 dni – od dnia 04 lutego 2016 r. do dnia 24 lutego 2016 r. – wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży (lokal mieszkalny nr 8 w budynku przy ulicy Borelowskiego 7 o pow. 67,14 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 6,20 m2 oraz udziałem wynoszącym 350/10000 niewydzielonych części w nieruchomości wspólnej, tj. działce nr 2830 o pow. 0,1466 ha w obrębie 202 oraz częściach budynków i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali).

Informację podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu - Rynek 1 i Rynek 20, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.