Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 115/2018, Środa 25 kwietnia 2018 r., Marka i Jarosława
Opublikowano
Przemyśl
(Wyciąg) z ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Bibliotecznej
Gmina Miejska Przemyśl

             Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach

             
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

              ogłasza rokowania na sprzedaż

     lokalu użytkowego nr U1 położonego w budynku

     przy ul. Bibliotecznej 4, stanowiącego własność

     Gminy Miejskiej Przemyśl.


1. Lokal użytkowy nr U1 pow. uż. 47,71 m2 wraz

z udziałem 63/1000 w nieruchomości wspólnej, którą

stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka

nr 854 o pow. 0,0345 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj.

KW PR1P/00053119/3 oraz części wspólne budynku i

urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli

lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 85 000,00 zł

(słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych

00/100) brutto (podatek VAT zwolniony), w tym cena

za lokal 84 150,00 zł oraz cena za grunt 850,00 zł.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z

2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku

dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna

od obciążeń i zobowiązań.

4. Rokowania odbędą się w dniu 9 marca 2016 r.,

godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu,

Rynek 1, sala nr 19.

5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest zgłoszenie

udziału w rokowaniach oraz wniesienie w pieniądzu

zaliczki. Ustala się zaliczkę do rokowań w kwocie

8500,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset

00/100).

- Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać

do dnia 2.03.2016 do godz. 15.00 bezpośrednio w

Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w

Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pok. 309.

- Zaliczka do rokowań winna być wpłacona na konto

Getin Noble Bank SA nr: 89 1560 0013 2787 7120 6000

0003 z zaznaczeniem „rokowania Biblioteczna 4” lub

w kasie Urzędu. Dokonanie wpłaty winno nastąpić w

terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty zaliczki do

dnia 1.03.2016 r.

6. Ogłoszenie o rokowaniach zostało podane do

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,

tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Przemyślu przy ul. Wodna 11 i Rynek 1 oraz na

oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w

Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej

przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale

Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,

ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307, tel. 16-

675-20-01, e-mail: gl@um.przemysl.pl., http://www.

przemysl.pl.

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium