Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Region
[Plan zagospodarowania przestrzennego] Zadąbrowie III
Gmina Orły
                                     OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity DzU z 2015r., poz.
199 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zadąbrowie III” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od 11.02.2016 r. do 03.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Orły w godzinach
od 7.15 do 15.15 w poniedziałek od 8.00 do 16.00. Dyskusja publiczna
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 01.03.2016 r. w Urzędzie Gminy Orły o godzinie 13.00 w sali nr
9. Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać
na piśmie do Wójta Gminy Orły z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.03.2016 r. Jednocześnie,
informujemy, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity DzU z 2013 r. poz. 1235 z
późniejszymi zmianami), projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego: „Zadąbrowie III” podlega strategicznej ocenie oddziaływania
na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa
w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa
wcześniej. Wnioski i uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko do ww. planu stosownie do art. 54 ustawy jw. należy wnosić na
zasadach określonych w art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do Wójta Gminy Orły w nieprzekraczalnym terminie do
18.03. 2016 r. Wniosek lub uwaga powinny zawierać imię i nazwisko, adres
wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi i wniosku. Przedłożone uwagi
i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Orły.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium