Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl
[wyciąg z ogłoszeń o przetargach] w Przemyślu przy ul. Pasteura
Prezydent Miasta Przemyśla
                       Wyciąg z ogłoszeń o przetargach
                            
                            Prezydent Miasta Przemyśla

ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,
stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl,
położonych przy ul. Ludwika Pasteura w Przemyślu,
oznaczonych jako:

1) Działka nr 30/2 o powierzchni 0,0982 ha, objęta

KW nr PR1P/00066063/9, wraz z udziałem w wysokości
1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1
o powierzchni 0,1025 ha, niezabudowanej, objętej
KW nr PR1P/00102564/6, obie położone w obrębie
210 m. Przemyśla.
Cena wywoławcza 45 000,00 zł brutto (w tym
23% podatku VAT).
2) Działka nr 30/4 o powierzchni 0,1251 ha, objęta
KW nr PR1P/00066063/9, wraz z udziałem w wysokości
1/3 niewydzielonych części w działce nr 30/1
o powierzchni 0,1025 ha, niezabudowanej, objętej
KW nr PR1P/00102564/6, obie położone w obrębie
210 m. Przemyśla.
Cena wywoławcza 58 000,00 zł brutto (w tym 23%
podatku VAT).
Nieruchomości są niezabudowane, położone w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
w terenie z panoramą widokową.
Czwarte przetargi ustne nieograniczone odbędą się
w dniu 9 marca 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio
o godzinach:
1) działka nr 30/2 – 9.00,
2) działka nr 30/4 – 9.30.
Warunkiem udziału w każdym z czwartych przetargów
jest wniesienie wadium w terminie do dnia 1 marca
2016 r. w kwotach odpowiednio:
1) działka nr 30/2 – 5 000,00 zł brutto;
2) działka nr 30/4 – 6 000,00 zł brutto.
Wadium winno być wniesione gotówką w kasie
Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub
na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin
Noble Bank SA, nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000
0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg – ul. Pasteura,
działka nr 30/… obręb 210”. Za datę wniesienia
wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek
tut. Gminy.
Ogłoszenia o czwartych przetargach wywieszone są
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
Rynek 1, oraz zamieszczone są na oficjalnej stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.
przemysl.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także
podane zostały do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń
Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego
w Przemyślu, Rynek 20.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących
przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale
Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-21-27, e-mail: mk@
um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium