Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
Przemyśl
[Licytacja komornicza] prawa wieczystego użytkowania działki nr 663 położonej w Przemyślu
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak zawiadamia na podstawie art. 955 kpc, że w dniu 8 marca 2016 r. o godz. 14.00 w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A

prawa wieczystego użytkowania działki nr 663 położonej w Przemyślu przy ul. Jasińskiego 56A obręb nr 214; oraz prawa własności budynku wzniesionego na gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie stanowiącego odrębną nieruchomość oraz budowli i urządzeń znajdujących się na nieruchomości. Działka ma powierzchnię 0,2942 ha i jest zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 302,60 m kw. i powierzchni użytkowej 267,24 m kw.; na działce znajduje się również utwardzona droga i plac oraz ogrodzenie. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PR1P/00061851/5.

Suma oszacowana prawa wieczystego użytkowania gruntu i prawa własności budynku ustalona jest łącznie na kwotę: 153.701,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. stanowi kwotę: 102.467,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15.370,10 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.