Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Region
(Przetarg) Sprzedaż nieruchomości w obrębie Chołowice
Urząd Gminy Krasiczyn
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY KRASICZYN
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
                     Na sprzedaż nieruchomości
                    położonej w obrębie Chołowice.
1. Przedmiot przetargu: przedmiotem przetargu jest
nieruchomość, oznaczona jako działka nr 171/18 o pow.
0,7100 ha, położona w obrębie Chołowice, objęta księgą
wieczystą nr PR1P/00052660/3.
2. Cel przetargu: sprzedaż nieruchomości.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 25.041,00 zł
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterdzieści jeden zł
00/100 ).
4. Kwota minimalnego postąpienia nie może być mniejsza
niż 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt zł 00/100).
5. Niezbędnym warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie
wadium w wysokości – 2.505,00 zł (słownie: dwa tysiące
pięćset pięć zł 00/100) w terminie do dnia 26 lutego 2016
r. do godz. 1400 w kasie Urzędu Gminy w Krasiczynie
lub na konto Gminy Krasiczyn BGŻ SA o. Przemyśl
49203000451110000000907240 w taki sposób, aby
powyższa kwota była na koncie Gminy najpóźniej w dniu 26
lutego 2016 r.
6. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w
Krasiczynie w dniu 1 marca 2016 r. o godz. 1000.
7. W przypadku gdy uczestnik przetargu, który wygra
przetarg, bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia
umowy w Kancelarii Notarialnej, Wójt Gminy Krasiczyn
odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium
nie będzie podlegało zwrotowi.
8. Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca.
9. Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chołowice
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy Krasiczyn w Sołectwie Chołowice oraz zostało umieszczone
na stronie internetowej Urzędu Gminy w Krasiczynie
www.krasiczyn.pl.
10. Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Krasiczynie w dniach i godzinach
pracy Urzędu, pokój nr 19, tel. 16 671-83-70 w. 15.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium