Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 145/2018, Piątek 25 maja 2018 r., Urbana i Grzegorza
Opublikowano
Przemyśl
[Przetargi] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Przemyślu, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetargi ustne nieograniczone

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Przemyślu przy
ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, o uregulowanym stanie prawnym, oznaczonych jako: 

1. działka nr 2916/22 o powierzchni 0,0834 ha przeznaczona pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna, symbol „MN2”;
2. działka nr 2916/26 o powierzchni 0,0669 ha przeznaczona pod usługi i zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna, symbol „U/MN1”;
3. działka nr 2916/28 o powierzchni 0,0680 ha przeznaczona pod usługi i zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna, symbol „U/MN1”;
4. działka nr 2916/32 o powierzchni 0,0655 ha przeznaczona pod usługi i zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna, symbol „U/MN1”;

wszystkie położone w obrębie 202 m. Przemyśla, objęte księgą wieczystą nr PR1P/00063463/2, każda z udziałem w wysokości 1/10 niewydzielonych części w działce nr 2916/24 o powierzchni 0,1127 ha w obrebie 202 m. Przemyśla, objętej księgą wieczysą nr PR1P/00099722/7, niezabudowanej, przeznaczonej pod ciag pieszo-jezdny, symbol „KX1”.

Działki sa niezabudowane, mają regularne kształty zblżone do prostokąta bądź trapezu. Położone są w terenie z panoramą widokową, część działek położonych jest w sąsiedztwie ulicy Jana III Sobieskiego. Działka nr 2916/24 w obr. 202 stanowić będzie ciąg pieszo-jezdny obsługujący m.in.  ww. nieruchomości. Działki porośnięte są trawami i kilkoma drzewami. Nieruchomości objęte są ustaleniami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Osiedle Chrobrego I/04”.

Nr działki w obr. 202 Cena
wywoławcza
Kwota
wadium
Godzina
przetargu
1) 2916/22  93 000,00 zł   9 300,00 zł 9.00
1) 2916/26  68 000,00 zł 6 800,00 zł  9.30
1) 2916/28  69 000,00 zł  6 900,00 zł  10.00
1) 2916/32  67 000,00 zł  6 700,00 zł  10.30

Podane ceny uwzględniają wartość udziału w działce nr 2916/24 obr. 202, sa cenami brutto i zawierają 23% podatku VAT

Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 2 marca 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19, o godzinach podanych w tabeli powyżej.

Warunkiem udziału w każdym z przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium w terminie do dnia 23 lutego 2016 r. w kwotach wyszczególnionych w powyższej tabeli. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg - ul.
Wyszynskiego, działka nr 2916/… obr. 202”.  Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek tut. Gminy. Ogłoszenia o przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz opublikowane na oficjalnej stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej, a także podane zostały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj.wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego tut. Urzędu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel.(16)675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl , http://www.przemysl.pl