Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Przemyślu przy ul. Stefana Czarnieckiego
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
położonej w Przemyślu przy ul. Stefana Czarnieckiego, oznaczonej jako:

działka nr 389 o powierzchni 0,0536 ha, objęta KW nr PR1P/00053337/7 i działka nr 399 o powierzchni 0,0080 ha, objęta KW Nr PR1P/00001601/0, obie położone w obrębie 207 m. Przemyśla

Działki są niezabudowane, stanowią podwórko i plac postojowy w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
1. Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto, w tym 23% podatku VAT.
2. Piąty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24 lutego 2016 r. (środa), o godzinie 9.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.
3. Warunkiem udziału w piątym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 16 lutego 2016 r. w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100) brutto.
4. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodnej 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl - Getin Noble Bank SA Nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Piąty przetarg – ul. Czarnieckiego”. Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.
5. Ogłoszenie o piątym przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, przy Rynek 1, zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.
6. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, www.przemysl.pl.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium