Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 172/2018, Czwartek 21 czerwca 2018 r., Alicji i Alojzego
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka

WÓJT GMINY MEDYKA

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza kolejny przetarg ustny (licytację) na dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Medyka.

L.p. Nr
działki
pow.
w m2
Położenie
nr KW
wywoławcza wysokość
czynszu dzierżawnego netto
miesięcznie w zł
minimalne
postąpienie
w %
Wymagane
wadium w %
okres
dzierżawy
1.  część
1430/4
 2000 Medyka
PR1P/00050866/3 
 2.000,00 5 40  84
miesiące

Przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Medyka, pokój nr 35 (duża sala narad).

Opis przedmiotu przetargu. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej w pobliżu pieszego przejścia granicznego i przeznaczona jest na zorganizowanie placu parkingowo-postojowego dla pojazdów samochodowych osobowych i ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony.

Dzierżawca zobowiązany będzie do: 1) zorganizowania na własny koszt wjazdu na działkę zgodnie ze wskazaniem Wydzierżawiającego, 2) zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w warunkach przetargu oraz obowiązującymi przepisami prawa, 3) ponoszenia kosztów związanych z prowadzoną na wydzierżawianym terenie działalnością w tym: energii elektrycznej, poboru wody, zrzutu ścieków, zapłaty należnego podatku gruntowego w wysokości ustalonej przez organ podatkowy.

  • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 
  • Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami. 
  • Wadium w wysokości 800,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Medyka na trzy dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. najpóźniej do dnia 11 lutego 2016 r. do godz. 12.00. 
  • Minimalne postąpienie – nie mniej niż 5% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
  • Wadium wniesione przez osobę (osoby): - która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone w terminie trzech dni od daty zakończenia przetargu, - która przetarg wygrała – zalicza się na poczet opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości. 
  • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy: uczestnik przetargu, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.