Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 141/2018, Poniedziałek 21 maja 2018 r., Wiktora i Tymoteusza
Opublikowano
Jarosław
[Ogłoszenie] o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj., Dz.U. z 2015 r.,poz. 199 z pózn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj., Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z pózn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Rade Gminy Jarosław Uchwały nr VII/124/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. opracowania.Granice obszarów objętych sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawiają załączniki graficzne zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jarosław, na stronie Urzędu Gminy Jarosław - BIP .Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko.Wnioski dotyczące zmiany ww. planu należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Jarosław,ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 r. Wnioski powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Wnioski dotyczące prognoz oddziaływania na środowisko należy składać do Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500Jarosław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej,ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@jaroslaw.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Jarosław.

Wójt Gminy Jarosław
Roman Kałamarz