Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w Przemyślu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej przy ul. Bolesława Chrobrego w Przemyślu 

oznaczonej jako działka nr 2915/17 o pow. 0,0449 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, cena wywoławcza 40 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. (środa) o godzinie 9.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

Warunkiem udziału w czwartym przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 09 lutego 2016 r. w kwocie 4 000,00 zł brutto.

Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Czwarty przetarg, ul. Chrobrego, działka nr 2915/17 obr. 202”. Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia KomunalnegoUrzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.