Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
[Przetargi] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Bolesława Chrobrego w Przemyślu

Wyciąg z ogłoszeń o przetargach

Prezydent Miasta Przemyśla
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonych przy ul. Bolesława Chrobrego w Przemyślu oznaczonych jako:1) działka nr 2915/22 o pow. 0,1028 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, cena wywoławcza 100 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),
2) działka nr 2915/27 o pow. 0,0723 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, cena wywoławcza 70 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),
3) działka nr 2915/23 o pow. 0,0633 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4. cena wywoławcza 60 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),
4) działka nr 2915/24 o pow. 0,0637 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4. cena wywoławcza 60 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT),
5) działka nr 2915/26 o pow. 0,0642 ha w obrębie 202 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4. cena wywoławcza 60 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT).

Przetargi ustne nieograniczone odbędą się w dniu 17 lutego 2016 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19 odpowiednio o godzinie:
1) działka nr 2915/22 – 9.30,
2) działka nr 2915/27 – 10.00,
3) działka nr 2915/23 – 10.30,
4) działka nr 2915/24 – 11.00,
5) działka nr 2915/26 – 11.30.

Warunkiem udziału w każdym z przetargów jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 09 lutego 2016 r. w kwocie:
1) działka nr 2915/22 – 10 000,00 zł brutto,
2) działka nr 2915/27 – 7 000,00 zł brutto,
3) działka nr 2915/23 – 6 000,00 zł brutto,
4) działka nr 2915/24 – 6 000,00 zł brutto,
5) działka nr 2915/26 – 6 000,00 zł brutto.

Wadium winno być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank SA nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem „Przetarg – ul. Chrobrego, działka nr 2915/……… obr. 202”.

Za datę wniesienia uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

Ogłoszenia o przetargach wywieszone są na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl, http://www.przemysl.pl.