Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rzeźniczej.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Przemyślu przy ul. Rzeźniczej.1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: Stanowiąca własność Gminy Miejskiej Przemyśl 1/2 niewydzielona część niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej jako:

Nr działki  485     488/4 489/4 486 487
Powierzchnia (ha) 0,0484 0,1642  0,1650  0,1177  0,0081
Obręb  208
Nr Księgi Wieczystej PR1P/00045761/9 PR1P/00045762/6


 
Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Miejskiej Przemyśl w 1/2 niewydzielonej części oraz osób fizycznych i prawnych w 1/2 niewydzielonej części.

Nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo. Kształt działek zbliżony do wydłużonego prostokąta. Powierzchnia terenu działek płaska, porośnięta pojedynczymi drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Rzeźniczej.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 90 000,00 zł (słowniezłotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony).

3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 lutego 2016 r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 09 lutego 2016 r. w kwocie 9 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Przetarg - ul. Rzeźnicza”.

5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, a ponadto opublikowane na stronie internetowej tutejszego Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicy ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl.