Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 13, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA


ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr U1 położonego w Przemyślu przy ul. Słowackiego 13, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl.1. Lokal użytkowy nr U1 pow. uż. 127,20 m kw. wraz z udziałem 112/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt pod budynkiem oznaczony jako działka nr 888 o pow. 0,071 ha w obr. 207 m. Przemyśla obj. KW PR1P/00052129/9 oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

2. Cena wywoławcza nieruchomości – 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto (podatek VAT zwolniony) – wadium 30 000,00 zł brutto. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części.

3. Obciążenie nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

4. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu do dnia 9 lutego 2016 r. gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na konto Urzędu Miejskiego w Przemyślu – Noble Bank SA nr 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006 z zaznaczeniem „drugi przetarg ustny nieograniczony, ul. Słowackiego 13/ U1”.

6. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy ul. Wodna 11 i Rynek 1 oraz na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

7. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11, II piętro, pokój nr 307, tel. 16-675-20-01, e-mail: lokale.sprzedaz@um.przemysl.pl., http://www.przemysl.pl
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium