Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego w Przemyślu

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA
ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Wysockiego w Przemyślu1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości. 
Działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha w obr. 201 m. Przemyśla, objęta KW nr PR1P/00072851/5 oraz 1/16 niewydzielona część działek nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o pow. 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha w obr. 201 m. Przemyśla, objęte KW nr PR1P/00087957/6 – stanowiące drogę wewnętrzną.

2. Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł brutto (w tym 23 % podatku VAT).

3. Czwarty przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1, sala nr 19.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium do dnia 09 lutego 2016 r. w kwocie 6 000,00 zł brutto. Wadium może być wniesione gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Przemyśl – Getin Noble Bank S.A. nr: 08 1560 0013 2787 7120 6000 0006, z zaznaczeniem: „Czwarty przetarg ul. Wysockiego, działka nr 132/15 obr. 201”. Za datę wpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Gminy Miejskiej Przemyśl.

5. Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1, zamieszczone na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. wywieszone na tablicach ogłoszeń Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20.

6. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, pokój nr 12, tel. (16) 675-21-27, e-mail: mk@um.przemysl.pl., http.:// www.przemysl.pl.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium