Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Żurawica, stanowiących własność Gminy Żurawica

WÓJT GMINY ŻURAWICADziałając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku – „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 1774), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” (tekst jednolity DzU z 2014 r. poz. 1490) oraz uchwały Rady Gminy Żurawica nr XIII/77/15 z dnia 29 października 2015 r. ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Żurawica, stanowiących własność Gminy Żurawica


L.p Oznaczenie
nieruchomości w
ewidencji gruntów
Numer Księgi Wieczystej  Powierzchnia
[ha] 
Położenie Przeznaczenie w
planie zagospodarowania
Cena wywoławcza
nieruchomości
(brutto)
1 2 3 4 5 6 7
1. 1179/78 Decyzja Wojewody Podkarpackiego
Nr: N-VI.7510.63.2014 z dnia 11.07.2014 r.
0,02  Żurawica Brak MPZP 594 zł
2. 1179/74 Decyzja Wojewody Podkarpackiego
Nr: N-VI.7510.63.2014 z dnia 11.07.2014 r.
 0,09 Żurawica   Brak MPZP 1587 zł
3. 1179/75 Decyzja Wojewody Podkarpackiego
Nr: N-VI.7510.63.2014 z dnia 11.07.2014 r.
 0,02 Żurawica   Brak MPZP 594 złPrzetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 25 stycznia 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004.
Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, wliczone jest na poczet ceny nabycia.
Jeśli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu, w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.