Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Jarosław
[Wyciąg z ogłoszenia] o przetargach ustnych nieograniczonych na nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław
WÓJT GMINY JAROSŁAW
podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Jarosław.

OGŁASZA II - nieograniczony przetarg ustny w dniu 12.01.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 10.00 na sprzedaż następujących nieruchomości:
- działki budowlanej (niezabudowanej) położonej w Surochowie nr 70/6 o pow. 0,08 ha uwidocznionej w KW PR1J/00053894/3, wg obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) położona w całości w konturze o symbolu 3.MN.5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza 15000,00 zł netto. Wadium wynosi 1550,00 zł,
- działka budowlana (niezabudowana) położona w Surochowie nr 70/7 o pow. 0,08 ha uwidoczniona w KW PR1J/00053894/3, wg obowiązującego MPZP położona w całości w konturze o symbolu 3.MN.5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza 15000,00 zł netto. Wadium wynosi 1500,00 zł.

OGŁASZA IV - nieograniczony przetarg ustny w dniu 12.01.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 10.05 na sprzedaż następujących nieruchomości:
- działka budowlana (niezabudowana, bez dojazdu) położona w Makowisku nr 432/5 o pow. 0,05 ha uwidoczniona w PR1J/00055650/5, wg obowiązującego MPZP położona w całości w konturze o symbolu 1.RM.6 – tereny zabudowy zagrodowej. Cena wywoławcza 4000,00 zł netto. Wadium wynosi 400,00 zł,
- działka budowlana (niezabudowana,) położona w Makowisku nr 38/3 o pow. 0,1401 ha uwidoczniona w PR1J/00055650/5, wg obowiązującego MPZP położona w całości w konturze o symbolu 2.RM.6 – tereny zabudowy zagrodowej. Cena wywoławcza 13000,00 zł netto. Wadium wynosi 1300,00 zł.

OGŁASZA VI - nieograniczony przetarg ustny w dniu 12.01.2016 r. w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, pok. nr 19, II piętro o godz. 10.10 na sprzedaż następujących nieruchomości działki nr 2339/9 o pow. 0,45 ha uwidoczniona w KW PR1J/00041042/5, wg MPZP położona częściowo w konturach o symbolach: 2.U.4 – tereny zabudowy usługowej, 4.ZR.1 – tereny zieleni nieurządzonej, 1.KDG.1
– tereny przeznaczone pod drogi publiczne. Cena wywoławcza 39000,00 zł netto. Wadium wynosi 4000,00 zł,

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 07.01.2016 r. (decyduje data wpływu). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu zawarcia umowy.
Pełne treści ogłoszeń znajdują się na stronie internetowej http:// www.jaroslaw.itl.pl/ w zakładce – AKTUALNOŚCI / OGŁOSZENIA /Przetargi /2 Przetargi na nieruchomości oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Gminy Jarosław.

Dokumentacja geod. prawna dotycząca nieruchomości jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, pok. 28 w każdy wtorek i piątek w godz. 8-14, tel. (16) 624-86-32. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez obowiązku podania przyczyny.

Wójt Gminy Jarosław - mgr Roman Kałamarz