Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Przemyśl
[Przetarg] na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Kosienice

WÓJT GMINY ŻURAWICA


Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 39 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997 roku – „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity DzU z 2015, poz. 1774), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. – „w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości” (tekst jednolity DzU z 2014 r. poz. 1490), oraz uchwały Rady Gminy Żurawica nr XX/116/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r.

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kosienice, stanowiących własność Gminy Żurawica

L.p Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji
gruntów
Numer Księgi
Wieczystej
Powierzchnia
[ha]
Położenie Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
Cena Wywoławcza
Nieruchomości
(brutto)
1.  1121/8 PR1P/00025506/8 0,13 Kosienice  Brak MPZP 18 356,00
2.  1121/9  PR1P/00025506/8  0,10  Kosienice  Brak MPZP  12 610,00
3.  1121/10 PR1P/00025506/8  0,13 Kosienice  Brak MPZP  18 356,00
4.  1121/11 PR1P/00025506/8 0,10 Kosienice  Brak MPZP  12 610,00
5.  1121/12  PR1P/00025506/8 0,13 Kosienice  Brak MPZP  18 356,00
6.  1121/13 PR1P/00025506/8 0,10 Kosienice  Brak MPZP  12 610,00

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2016 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Żurawica ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 06 stycznia 2016 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004.

Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg wliczone jest na poczet ceny nabycia. Jeśli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu, w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr. 16 671 33 78 wew. 44.