Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Komornik] Pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 269, 429, 569 (obręb Rybotycze)

O G Ł O S Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33; tel.: 16 678 67 52; mail: przemysl2@komornik.pl) w sprawie egzekucyjnej KMP 47/13 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.12.2015 r. o godz. 12.00 w sali nr 112 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A

Nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 269, 429 i 569; położonych w obrębie Rybotycze w gminie Fredropol, o łącznej powierzchni 1,42 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00070210/6. Działka nr 269 posiada powierzchnię 0,06 ha, wg rejestru gruntów stanowi grunty rolne zabudowane (B-PsIV), jest zabudowana murowanym parterowym budynkiem mieszkalnym (Rybotycze nr 114) wraz z częścią gospodarczą o łącznej powierzchni użytkowej 88,40 m kw. oraz drewniano-murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 115,10 m kw. Działka nr 429 posiada powierzchnię 0,17 ha, według rejestru gruntów stanowi grunty orne (RIIIa na pow. 0,11 ha) i grunty rolne zabudowane (B-PsIII na pow. 0,06 ha). Działka nr 569 posiada powierzchnię 1,19 ha według rejestru gruntów stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz). Zgodnie z zapisem o przeznaczeniu terenu w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Fredropol działki nr 269 i 429 położone są w obszarze terenów przewidywanych do zabudowy osiedleńczej, natomiast działka nr 569 położona jest w obszarze terenów upraw rolnych.

Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest łącznie na kwotę: 93.364,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. stanowi kwotę: 70.023,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9.336,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego:
PKO BP SA O. Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.