Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Jarosław
[OGŁOSZENIE] o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ

Jarosław, dnia 2 grudnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 199 z późn. zm), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity, Dz. U.  z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Jarosław nr VIII/102/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 grudnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław, ul. Piekarska 5, 37-500 Jarosław, w godzinach pracy Urzędu.

Granice obszaru objętego sporządzeniem projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedstawia załącznik graficzny zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jarosław, na stronie internetowej Urzędu Gminy Jarosław oraz w BIP.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego odbędzie się w dniu 23 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jarosław w pokoju nr 19 o godz.10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jarosław z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w terminie do dnia  15 stycznia 2016 r., w formie pisemnej do Wójta Gminy Jarosław, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres email: ug@jaroslaw.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków będzie Wójt Gminy Jarosław.

 

Wójt Gminy Jarosław

Roman Kałamarz