Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Komornik sądowy] ogłasza II licytację nieruchomości stanowiącej działkę nr 466 położonej w Przemyślu

O G Ł O S Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Mariusz Stasiak (Kancelaria Komornicza w Przemyślu: 37-700 Przemyśl, ul. Franciszkańska 33, tel. 16 678 67 52) zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16 grudnia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali nr 5 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14 odbędzie się:

D R U G A      L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej działkę nr 466 o powierzchni 0,2193 ha, położonej w Przemyślu obr. 209, przy ul. Okrężnej 48A, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu o numerze PR1P/00015972/2. 

W północnej części działki znajdują się pozostałości murowanego budynku mieszkalnego – pozostały ściany zewnętrzne. W pozostałej części obszaru nieruchomości występują pozostałości starego sadu owocowego. Według zapisu w ewidencji gruntów działka na powierzchni 0,0326ha stanowi tereny mieszkaniowe – B, a na powierzchni 0,1867 stanowi Sad - S-PsII. Zgodnie z zapisem w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Przemyśla powyższa działka położona jest w Jednostce Przestrzennej III – ogólnomiejskiej oznaczonej symbolem III./Mn-15, obejmującej obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej „Przekopana” z uwzględnieniem zespołów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego we wschodniej części miasta po obu stronach rzeki Wiar przy jej ujściu do Sanu.

Suma oszacowana nieruchomości ustalona jest łącznie na kwotę: 58.948,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. stanowi kwotę: 39.298,66 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5.894,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Wpłaty rękojmi można również dokonać przelewem bankowym na konto komornika sądowego: PKO BP SA O/Przemyśl nr 62 1020 4274 0000 1102 0002 6146.