Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Obwieszczenie] Wójta Gminy Przemyśl z dnia 19 listopada 2015 r.
Informacja o złożonym wniosku wraz z raportem oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych wraz ze stacją kontroli pojazdów oraz myjnią dwustanowiskową”.

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Przemyśl z dnia 19 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 11, art. 4, art. 5, art. 8, art . 9 ust. 1 pkt 4, ust. 2, art. 10, art. 14 ust. 3, art. 15, art. 21, art. 22, art. 23, art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

P O D A J Ę

do publicznej wiadomości informację o złożonym wniosku wraz z raportem oddziaływania na środowisko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych wraz ze stacją kontroli pojazdów oraz myjnią dwustanowiskową”. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 276/16, 276/27, 278/4, 278/6, 279/3 i 805/2 obręb 0010 Ostrów gm. Przemyśl.

Wnioskodawca: Watkem sp. z o.o., al. Armii Krajowej 4, 35-307 Rzeszów.

Organem właściwym do dokonania uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań jest:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko jest Wójt Gminy Przemyśl.

Każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentami w terminie od 26 listopada do 30 grudnia 2015 r.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej do Urzędu Gminy Przemyśl, ul. Borelowskiego 1 w Przemyślu, pokój nr 210 w godzinach pracy, tj. od 8.00 d o 15.00 od poniedziałku do piątku;
2) ustnie do protokołu;
3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w obwieszczeniu, pozostają bez rozpatrzenia.

nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium