Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 174/2018, Sobota 23 czerwca 2018 r., Wandy i Zenona
Opublikowano
[Przetarg] na sprzedaż lokalu użytkowego w Pruchniku Gmina Pruchnik
BURMISTRZ PRUCHNIKA OGŁASZA I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)
na sprzedaż lokalu użytkowego w Pruchniku Gmina Pruchnik.


Działając na podstawie art. 28, art. 31 art 37. ust. 1, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 09 czerwca 2015 roku nr VII/51/2015 roku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczony został do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

1. Lokal użytkowy numer 2, w budynku przy ulicy Jana Pawła II 18 w Pruchniku o powierzchni użytkowej 18,50 m2 wraz z udziałem 36/1000 części w działce numer 100/13 o powierzchni 0,0856 ha objęta KW 78 563 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Działka numer 100/13 o pow. 0,0856 ha w tym Bi – 0,0856 ha – zabudowana budynkiem usługowo-mieszkaniowym, dwukondygnacyjnym w którym na parterze znajduje się lokal użytkowy nr 2. Działka położona jest w strefie  centralnej miasta Pruchnik i wyposażona jest w media w sposób pełny. Położenie działki atrakcyjne, z dobrym dostępem do usług, administracji oraz drogi wojewódzkiej. Budynek w którym wyodrębniono lokal nr 2 został zbudowany na początku XX wieku o wymiarach 12,90 x 18,30 m, jednopiętrowy w całości podpiwniczony, wyposażony w media w sposób pełny, o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa pokryta blachą. Ściany wewnętrzne murowane z cegły, tynki cementowo-wapienne z zewnątrz i wewnątrz budynku. Stan techniczny budynku dobry, wymagający bieżącej konserwacji. Lokal użytkowany jako centrala telefoniczna, wydzierżawiony użytkownikowi na czas nieokreślony.
Do lokalu przynależą części wspólne budynku, wiatrołap, pomieszczenia pomocnicze, klatka schodowa, hall i w.c.

2. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udziałem w działce numer 100/13 wynosi 65 000,00 zł.

3. Obciążenia nieruchomości: wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej lokalu oraz udziału w działce – podane w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 30 listopada 2015 roku z dopiskiem wadium w wysokości:  - na lokal użytkowy nr 2 – 6 500,00 zł. 

Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

4. Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 04 grudnia 2015 roku o godz. 13ºº w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku – parter, pokój nr 15.

5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

6. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej:
- oryginalny dowód wpłaty wadium,
- dokument tożsamości.

7. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.

8. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

9. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

10. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.

11. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomość – lokal będący przedmiotem
przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

12. Dodatkowe informacje o nieruchomości – lokalu będącego przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, pokój numer 16, telefon (16) 6288024 wewnętrzny 24 lub (16) 6236124 w godzinach pracy Urzędu. 

Burmistrz Pruchnika mgr inż. Wacław Szkoła