Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Region
[Obwieszczenie] o przetargu ustnym w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI


W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (DzU 2007 nr 27, poz. 177 ze zm.).

1. Sprzedawca: POCZTA POLSKA S.A.,
                                   00-940 Warszawa, ul. Stawki 2.
2. Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury,
                                                        31-045 Kraków, ul. Westerplatte 20.
3. Przedmiot sprzedaży:   
Rybotycze, gmina Fredropol:
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: numer 243/2, obszaru 300 m2 i numer 244/2, obszaru 800 m2, położonej w miejscowości Rybotycze, gminie Fredropol, powiecie przemyskim, województwie podkarpackim, wraz z posadowionym na niej, stanowiącym odrębną nieruchomość budynkiem eksploatacyjnym o powierzchni użytkowej 106,17 m2, objętej księgą wieczystą KW nr PR1/00027332/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza netto: 102 000,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 100,00 zł
Wadium: 10 200,00 zł
(sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku VAT)

4. Przetarg w formie ustnej odbędzie się w siedzibie prowadzącego przetarg w Krakowie ul. Westerplatte, w dniu 25.11.2015 r. (wejście od strony straży pożarnej). Składanie i analiza dokumentów opisanych na stronie internetowej odbędzie się w godzinach od 9.00 do 10.00, licytacja rozpocznie się o godzinie 12.00 w pok. 186 (pokój byłej biblioteki).

5. Wadium wnoszone w gotówce powinno być wpłacone nie później niż do dnia 23.11.2015 r., na konto: Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy nr konta 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025, z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem: „przetarg – Rybotycze.”

Za termin wpłaty wadium rozumiany jest termin uznania rachunku Poczty Polskiej S.A. kwotą wadium.

UWAGA – wadium: przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej, złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium było złożone przez nabywcę w innej formie niż w gotówce, ulega ono zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia, przepada na rzecz Poczty Polskiej S.A., jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy

6. Nieruchomość można oglądać codziennie, począwszy od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia do dnia 20.11.2015 r. po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

7. Nabywca, który w terminie określonym przez Pocztę Polską S.A. nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wniesione wadium.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości, warunków przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać na stronie internetowej http://nieruchomosci.poczta-polska.pl/ a także bezpośrednio w siedzibie prowadzącego przetarg w Krakowie przy ul. Westerplatte 20, pok. 186 oraz telefonicznie pod numerami 725 233 183, 502 014 558 lub 16 670 67 20, 500 039 160.