Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl, Żurawica
[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Żurawica
Rol.III.6840.44.2015                                                                                                      
Żurawica, dnia 22.10.2015 r.


MIEJSCO
-WOŚĆ
NUMER
DZIAŁKI
POWIE
-RZCHNIA

(ha)
PRZEZNA
-CZENIE

WG PLANU
RODZAJE,
KLASY I

POW.
UŻYTKÓW

W DZIAŁCE
NR KSIĘGI
WIECZYSTEJ
CENA
WYWOŁAWCZA
(Brutto)
Kosienice 1121/8 0,13 Brak MPZP R II     0,02 ha

PR1P/00025506/8

18 356,00 zł
R III b  0,11 ha
1121/9 0,10 Brak MPZP R III b  0,10 ha PR1P/00025506/8 12 610,00 zł
1121/10 0,13 Brak MPZP R II     0,09 ha PR1P/00025506/8 18 356,00 zł
R III b  0,04 ha
1121/11 0,10 Brak MPZP R III b  0,10 ha PR1P/00025506/8 12 610,00 zł
1121/12 0,13 Brak MPZP R II    0,13 ha PR1P/00025506/8 18 356,00 zł
1121/13 0,10 Brak MPZP R II    0,04 ha PR1P/00025506/8 12 610,00 zł
R III b  0,06 ha


Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 23.10.2015 r. do dnia 13.11.2015 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 04.12.2015 r., mogą składać wnioski o nabycie tych działek. W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu, lub pod nr tel. 16 671 32 36.